Jefferson University

Jefferson University เกิดจากการรวมตัวของ 2 มหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์อันยาวได้ ได้แก่ Philadelphia University และ Thomas Jefferson University ด้วยการร่วมมือนี้ได้มีการขับเคลื่อนให้ Jefferson University ก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์ ด้วยการมอบการศึกษาที่มีความเป็นมืออาชีพ และยังส่งผลลัพธ์ในระดับสูงแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในศาสตร์ต่างๆ อันได้แก่ Architecture, Business, Design, Engineering, Fashion, Health, Medicine, Science, Textiles และอีกมากมาย

Thomas Jefferson University ก่อตั้งขึ้นในปี 1824 ในนาม Jefferson Medical College ส่วน Philadelphia University ได้มีการก่อตั้งขึ้นในปี 1884 ในนาม Philadelphia Textile School ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการสอนที่เน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ ด้วยอุดุมการณ์ที่สอดคล้องกันทำให้เกิดมหาวิทยาลัยใหม่อย่าง Jefferson University ขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2017 ด้วยการรวมตัวของสองมหาวิทยาลัยใหญ่ดังกล่าว

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้กลายเป็นมหาวิทยาลัยมืออาชีพที่ทุ่มเทให้กับการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งจะกระตุ้นและขยายขอบเขตของการศึกษาให้กว้างขึ้น นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นภาพของตนเองในการประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวเนื่องกับแผนการเรียนและด้วยสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับสายงานผ่านโมเดลของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์นี้ให้นักศึกษาสามารถก้าวออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้อย่างมีคุณภาพ

Highlight ของ Jefferson University

  • 96% ของนักศึกษาระดับ undergraduate จาก Jefferson University ได้เข้าทำงานที่มีความมั่นคงหรือเข้าศึกษาต่อ ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนแห่งความสำเร็จที่ค่อนข้างสูง
  • อันดับ 10th มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดใน Delaware Valley (Sidney Kimmel Medical College, ก่อตั้งขึ้นในปี 1824) ทำงานร่วมกับ Jefferson Health โรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย โดยการจัดอันดับของ U.S. News & World Report (ในปี 2018-19) ใน 10 สาขาเฉพาะทาง 
  • พนักงานประจำมหาวิทยาลัยกว่า 4,000 คน
  • มหาวิทยาลัยมีชมรมนักศึกษาและกลุ่มความร่วมมือทางสังคมกว่า 160 แห่ง
  • ศูนย์การเรียนรู้ต่างประเทศกว่า 24 แห่ง
  • ศิษย์เก่ากว่า 63,500 คน
  • กลุ่มความร่วมมือทางอุสาหกรรมกว่า 40 แห่ง
  • สัดส่วนของนักศึกษาระดับ undergraduate ต่ออาจารย์ประจำคณะอยู่ที่ 13 ต่อ 1