University of Northeastern, Boston

แคมปัสของ Northeastern University ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Boston และสร้างขึ้นบนเขตพื้นที่มรดกของเมือง ในฐานะแหล่งกาเนิดของนวัตกรรม Northeastern University เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการทางวิจัยที่ทันสมัยกว่า 40 ห้อง เต็มไปด้วยห้องเรียนที่มีความครบครันทางเทคโนโลยีขั้นสูง อีกทั้งยังมีศูนย์ฝึกงาน (workstation) สาหรับนักศึกษาจานวนมาก

Northeastern University แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร ด้วยพื้นที่สีเขียวชอุ่มและทางเดินที่มีต้นไม้เรียงรายตั้งอยู่ใจกลาง Boston อันเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย และยังเป็นหนึ่งในเมืองแห่งการสัญจรด้วยการเดินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ การมีบอสตันในสวนหลังบ้านทาให้นักศึกษาของ Northeastern University ได้มีโอกาสเข้าสู่ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่มีกิจกรรมให้ชมและทามากมาย ซึ่งสถานที่ยอดนิยมในบริเวณใกล้เคียงสามารถเดินเท้าไปถึงได้ด้วยระยะเวลาสั้นๆ หรือกระโดดขึ้นไปบนระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย การจัดการศึกษาใน Northeastern University มีความไม่เหมือนใคร สถานที่แห่งนี้มีการรวมการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เข้มงวดผนวกเข้ากับการฝึกประสบการณ์จริงผ่านโอกาสในการศึกษาและการทางานวิจัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความแตกต่างในโลกก่อนที่ว่าที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะสาเร็จการศึกษา เป็นวิธีการที่โดดเด่นที่เตรียมให้ทุกคนได้เรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตและประสบความสาเร็จนอกสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยอย่างห้องเรียนเรียนปกติ

Highlight ของ Northeastern University

  • มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจากทั่วโลกในระดับสูงกว่าปริญญาตรี 18,269 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 3,175 คน ในปี 2016-2017
  • Freshman Retention Rate ในปีการศึกษา 2016-2017 อยู่ที่ 97%
  • อัตราส่วนชายต่อหญิงอยู่ที่ 49:51
  • 93% ของผู้สำเร็จการศึกษาเต็มเวลาสามารถเข้าทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาภายในเวลา 9 เดือน (ผลสำรวจเฉลี่ย 10 ปี)
  • มหาวิทยาลัยได้เพิ่มเงินทุนวิจัยถึง 229% ตั้งแต่ปี 2006
  • Top 50 Northeastern University ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเป็นเวลาหกปีติดต่อกัน (US News & World Report)
  • มหาวิทยาลัยได้รับเงินทุนการวิจัยภายนอกถึง $140.7 ล้านดอลล่า แก่นักศึกษาและคณาจารย์ Northeastern University ในปี 2016-2017
  • 75% ของนักศึกษาใหม่ที่เข้ามา อยู่ในอันดับ Top 10% ของ HS class ในปี 2017
  • นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงใน 136 ประเทศ