University of Massachusetts | Boston

University of Massachusetts Boston ได้รับการยอมรับในระดับประเทศว่าเป็นแบบอย่างการจัดการศึกษาที่ดีเยี่ยมในหมู่มหาวิทยาลัยในเมือง Boston ตัวแคมปัสที่อยู่ริมน้ำที่สวยงามและสะดวกต่อการเดินทางไปยังตัวเมือง Boston ตั้งอยู่ถัดจากห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ประธานาธิบดี John F. Kennedy, พิพิธภัณฑ์ Commonwealth Museum และหอจดหมายเหตุรัฐ Massachusetts และสถาบัน Edward M. Kennedy Institute for the United States Senate

UMass Boston เป็นส่วนหนึ่งของระบบ UMass ซึ่งเป็นการผนวกรวมแต่ละมหาวิทยาลัยเข้ากับแหล่งข้อมูลหลักด้านการวิจัยที่สำคัญขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัย UMass ด้วยอัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ 17 ต่อ 1 นักศึกษาจะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ได้อย่างใกล้ชิดเพราะการจัดการสอนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในชั้นเรียนขนาดเล็ก และร้อยละ 93 ของอาจารย์ประจำคณะจบการศึกษาระดับสูงสุดในแต่ละสาขา

Highlight ของ University of Massachusetts Boston

  • UMass Boston มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สะท้อนให้เห็นจากนักศึกษา 16,415 คนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
  • ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2017 สถาบันภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย 10 แห่งได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรหลังปริญญาตรี) และระดับบัณฑิตศึกษา 130 หลักสูตร (ระดับปริญญาโท, ระดับปริญญาเอก, ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต, CAGS และประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี)
  • UMass Boston ได้รับการยอมรับใน 3 สาขาจากการจัดอันดับของ U.S. News & World Report ได้แก่ Best Online Bachelor’s Programs (อันดับ 60), Best Online Graduate Business Programs (non-MBA) (อันดับ 70) และ Best Online Education Programs (อันดับ 88)
  • U.S. News & World Report ได้จัดอันดับให้ 3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของ UMass Boston อยู่ในอันดับ Top 100
  • CEO Magazine ได้จัดอันดับให้ College of Management ของ UMass Boston เป็น Tier One Business School ในการจัดอันดับ Global MBA Rankings ในปี 2018 นอกจากนี้ CEO Magazine จัดอันดับให้หลักสูตร MBA ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในอันดับที่ 15 หลักสูตรที่ดีที่สุดของโลกอีกด้วย