American University, Washington DC

 

American University ตั้งอยู่ในเมือง Washington DC เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา เมืองศูนย์กลางทางการเมืองของประเทศ

American University มีการจัดทาหลักสูตรทั้งหลักสูตรหลักและหลักสูตรเพิ่มเติมที่มีความยืดหยุ่น โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนสองสาขาวิชาหลักคู่กัน หรือสามารถเลือกเรียนแบบสหวิชาการโดยมีสาขาวิชาหลักและวิชาเพิ่มเติมในต่างสาขา โดยมหาวิทยาลัยมีความเชื่อในการสนับสนุนการก้าวข้ามขอบเขตทางสาขาวิชาการ

นอกจากนี้ที่ American University ยังมีสานักงานบริการนักศึกษานานาชาติ (The International Student and Scholar Services office) ที่คอยให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้าน เช่น ความช่วยเหลือด้านวีซ่าและการเข้าเมือง การปฐมนิเทศ และให้คาแนะนาแก่นักศึกษานานาชาติโดยเฉพาะอีกด้วย

Highlight ของ American University

 • มหาวิทยาลัยอันดับ 69 ของประเทศ (US News and World Report, 2018)
 • อันดับ 91 ด้าน Undergraduate Business Programs (US News and World Report, 2018)
 • อันดับ 43 Graduate Business Schools ที่ดีที่สุด (Bloomberg Businessweek, 2016)
 • Top 5 ในสาขา Public Management Administration (US News and World Report, 2018)
 • มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัยและสถาบันทางการวิจัยในแคมปัสกว่า 40 แห่ง
 • Top 100 National University (U.S. News & World Report)
 • มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ Washington, DC เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา
 • มีการร่วมมือกับบริษัทชั้นนาอย่าง Deloitte, EY, และ the Peace Corps
 • จานวนนักศึกษาในระดับ Undergraduate 8,123 คน ระดับ Graduate และนักศึกษาด้านกฎหมายจานวน 5,735 คน
 • นักศึกษามาจากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก และจาก 50 รัฐในสหรัฐอเมริกา มากกว่า 92% ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก American University ได้รับการจ้างงานหรือศึกษาต่อภายใน 6 เดือน หลังสาเร็จการศึกษา
 • หนึ่งในมหาวิทยาลัยในอันดับ Top 100 ของอเมริกา
 • สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนอยู่ที่ 12 ต่อ 1
 • 90% ของนักศึกษาระดับ Undergraduate และ 57% ของนักศึกษา Graduate มีส่วนร่วมในการฝึกงาน
 • 94% ของคณาจารย์ประจำคณะสาเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดในสาขาที่สอน