Birmingham City University

  

ด้วยนักศึกษาประมาณ 24,000 คน จาก 80 ประเทศ จึงนับได้ว่า Birmingham City University เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ และมีการเพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี มหาวิทยาลัยเชื่อว่านักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัยโดยการมอบโอกาศที่ดีที่สุดส่งเสริมให้ประความสำเร็จต่อไปในอนาคต

Birmingham City University ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม นักศึกษาจะได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศการศึกษาที่เป็นมืออาชีพและเป็นมิตร

ด้วยหลักสูตรที่ดีเยี่ยม สื่ออุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับอาชีพ ส่งผลให้ Birmingham City University สามารถผลิตบัณฑิตที่มีการจ้างงานสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

Highlight ของ Birmingham City University

  • Birmingham เป็นเมืองชั้นนำติดอันดับ Top 10 cities ของโลก (Rough Guides 2015)
  • Birmingham City University มีการลงทุนเพื่ออนาคตของคุณ ด้วยงบประมาณเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย กว่า £260 million จะทำให้คุณได้รับประโยชน์มากมายจากสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนอันทันสมัย
  • 94.3% ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก Birmingham City University ได้รับการจ้างงานหรือศึกษาต่อภายใน 6 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา (DLHE survey 2014/15)
  • ท่านจะเรียนกับบุคคลที่ดีที่สุด เพราะบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิยาลัยได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านเครือข่ายทางธุรกิจและด้านการผลิตงานวิจัย
  • จากการประเมินล่าสุด 90% ของงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของ Birmingham City University ได้รับการตัดสินให้อยู่ในระดับโดดเด่น (outstanding) หรือ ระดับดีมาก (very considerable) - (Research Excellence Framework 2014)