Academy of Art University, San Francisco

  

เป็นเวลากว่า 90 ปี ที่ Academy of Art University เปรียบเสมือนบ้านของเหล่าศิลปินและนักออกแบบมากมาย มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1929 และยังคงเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนด้านศิลปะและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

Academy of Art University เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งแรกของโลกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะฝีมือเพื่อเตรียมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพร้อมสำหรับการรับบทบาทมืออาชีพในฐานะศิลปินและนักออกแบบ หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ที่เป็นนักคิดที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันที่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่อุตสาหกรรมศิลปะและการออกแบบ อาจารย์ทุกท่านพร้อมที่จะช่วยพัฒนาและแสวงหาทักษะในตัวนักศึกษาให้เหมาะสมกับตลาดงานศิลปะในปัจจุบัน

นโยบายการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เนื่องจาก Academy of Art University ยึดมั่นในแนวคิดที่ว่าศักยภาพของนักศึกษาไม่สามารถวัดได้จากประวัติการเรียน ในทางตรงข้ามมหาวิทยาลัยคือแหล่งที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาอนาคตของนักศึกษาเพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพต่อไป

Highlight ของ Academy of Art University

  • นักศึกษาและศิษย์เก่ามีงานแสดงผลงานใน San Francisco กว่า 70 งานต่อปี
  • นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมาจาก 112 ประเทศทั่วโลก
  • มหาวิทยาลัยมีที่พักให้แก่นักศึกษากว่า 17 แห่ง ทั่ว San Francisco
  • มหาวิทยาลัยริเริ่มหลักสูตรนวัตกรรมออนไลน์ด้านศิลปะตั้งแต่ปี 2002
  • โครงการ The Art Career Project ติดอันดับ 3 โครงการออนไลน์ด้านศิลปะที่ดีที่สุดในประเทศ
  • มหาวิทยาลัยได้มีการร่วมงานกับ NASA ด้านการพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างการใช้ชีวิตในอาวกาศมาเป็นเวลากว่า 8 ปี
  • อันดับ 4 สถาบันด้านการสอนถ่ายภาพระดับโลก จาก topteny.com