University College Dublin

 

University College Dublin ตั้งอยู่ในเมือง Dublin เมืองหลวงของไอร์แลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและมีความเป็นสากลที่สุดใน Ireland มีนักศึกษามากกว่า 30,000 คน โดยประเทศ Ireland ตั้งอยู่บริเวณตะวันตกของยุโรป Dublin เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีชีวิตชีวา และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีประชากรอายุน้อยที่สุดและมีการศึกษาดีที่สุดในยุโรปอีกด้วย

University College Dublin (UCD) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยของยุโรป ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และโปรแกรม PhD training ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้จากการวิจัย นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนและเป็นประโยชน์มากขึ้น

นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนในการสร้างสรรค์และพัฒนา Ireland ให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดเป็นไอร์แลนด์สมัยใหม่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของสังคมไอริชในทุกระดับ

Highlight ของ University College Dublin

  • University College Dublin อยู่ในอันดับต้น 1% ของสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดจากทั่วโลก
  • 27% ของนักนักศึกษาเป็นนักศึกษาต่างชาติ และ 30% ของบุคคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นชาวต่างชาติ
  • นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจำนวนถึง 139 สัญชาติ
  • มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 33,973 คน
  • มหาวิทยาลัยมีจำนวนศิษย์เก่ากว่า 269,000 คน กระจายอยู่ใน 165 ประเทศทั่วโลก
  • มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและสืบทอดประเพณีที่มีมานานกว่า 160 ปี
  • มหาวิทยาลัยมีการร่วมมือด้านการศึกษากับบุคคลากรนานาชาติมากกว่า 400 คน
  • มหาวิทยาลัยมีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 6,500 คน จากมากกว่า 120 ประเทศ
  • 92.5% ของผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2015 จากมหาวิทยาลัยได้เข้าทำงานหรือศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษา